KVALITETSPOLICY

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten ska uppfattas som uttryck för hög kvalitet samt visar vår vilja att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem. Vidare så tillhandahåller Swedal Fastighet Service AB kvalitetsledning genom verksamhetsprocesser via ISO 9001,  miljöledningssystem via ISO 14001 samt ledningssystem för arbetsmiljö via ISO 45001 certifikat.

Vårt viktigast mått på kvalitet är våra klienters tillfredsställelse. Vi ska eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantörer. Klienternas krav och önskemål ska tillgodoses genom att våra åtagande och arbeten uppfyller avtalade villkor. Varje arbete ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllande av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framför allt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

 

Kundernas förtroende ska uppnås genom att våra arbeten:

 1. Leverans i rätt tid, i rätt omfattning, i rätt skick och till överenskomna kommersiella villkor
 2. Uppfyller avtalade och utlovade egenskaper och specifikationer
 3. Åtföljs av erforderlig och överenskommen dokumentation
 4. Uppfyller krav i tillämpliga lagar och förordningar
 5. Uppfyller de krav som kan anses följa av handelsbruk, god teknik sedvänja och fackmannamässigt utförande.

 

För att uppfylla våra mål ser vi till att:

 1. De anställda besitter goda kunskaper inom det egna ansvarsområdet och bereds möjlighet till erforderlig utbildning för att säkerställa att de är kapabla för sin uppgift och känner motivation för hög kvalitet samt ansvar för utfört arbete
 2. Våra utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och i gott skick
 3. Organisation, ansvar och befogenheter för samt gränsytor mellan olika arbetsmoment är fastlagda och dokumenterade
 4. Åtgärder för att tillrättalägga ev. förekommande fel och brister såväl internt som externt vidtages snabbt och effektivt
 5. Ett dokumenterat och effektivt integrerat system är inarbetat och efterlevs
 6. Mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är utarbetade och följs upp
 7. Förbättringsprogram är framtaget och genomförs
 8. Utvärdering av det integrerade systemet och arbetsprocesserna genomförs regelbundet
 9. Regelbundet utvärdera att policyn är förstådd och tillämpad
Scroll to Top